ISO 22716

ISO 22716 to międzynarodowy standard dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) dla kosmetyków. Zawiera wytyczne dotyczące dokumentowania i regulowania produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. Wytyczne normy zapewnią organizacji praktyczne metody zarządzania wieloma czynnikami, które mogą wpływać na jakość produktu.

Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 1223/2009 wymaga, aby produkty kosmetyczne były wytwarzane zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP). Jako normę zharmonizowaną z Rozporządzeniem uznaje się IS0 22716.

Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP)

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) jest to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych, jak i zapewnienia jakości, który gwarantuje, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe. Działanie to ma na celu zapewnienie powtarzalności oraz jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad procesem produkcji, od etapu zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie oraz znakowanie, aż do momentu składowania i dystrybucji gotowych wyrobów. Umożliwia to eliminowanie sytuacji, w których istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wyrobu. Z kolei prowadzenie poprawnej dokumentacji umożliwia unikniecie błędów.

Stosowanie standardów Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakładach produkcyjnych gwarantuje konsumentom większy poziom komfortu oraz pewność, co do jakości wytwarzanego produktu. Główną zasadą GMP jest wykluczenie z procesu produkcyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, aby ten proces przebiegał zgodnie z wymaganiami znajdującymi się między innymi w instrukcjach i procedurach.

Stosowanie zasad GMP gwarantuje:

  • Zapobieganie przemieszaniu materiałów, produktów pośrednich, wyrobów gotowych,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, mikrobiologicznym, fizycznym,
  • Powtarzalność jakości produktu z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa i skuteczności.

ISO 14001

W sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i wzrostu świadomości proekologicznej, aspekty środowiskowe w gospodarce stały się przedmiotem dyskusji wielu organizacji gospodarczych na świecie.

Mając na uwadze powagę problemu w 1996 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO International Standards Organization) po raz pierwszy wydała normę ISO 14001 (Environmental management systems –Specification with guidance for use). Obecnie obowiązuje wydanie z 2015 roku.

ISO 14001 to wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementówzmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

System zarządzania środowiskiem ISO 14001 ukierunkowany jest na zidentyfikowanie obszarów, w których dochodzi do zaistnienia relacji pomiędzy firmą a środowiskiem naturalnym oraz na określenie narzędzi nadzoru nad tymi obszarami i na ograniczenie lub wyeliminowanie niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.